CETA Kobeřice | Facebook

Pamětní list – Zemědělec roku 2018
Certifikát - Prověřená společnost 2016
Certifikát - Důvěryhodná firma 2014
Certifikát - Top Czech Quality

Dotace, výběrová řízení

 
Projekt - CETA s.r.o. - fotovoltaické systémy


Dotace na projekt – ÚSPORY ENERGIE – CETA s.r.o.

Níže uvedený projekt byl realizován prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu:
ÚSPORY ENERGIE – CETA s.r.o.

Výzva: 01_18_183 Úspory energie IV. Výzva
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016299

Cíl operace:
Cílem projektu je realizace opatření, vedoucích ke snížení energetické náročnosti technologie živočišné výroby a osvětlení ve společnosti CETA s.r.o., které vedou k úspoře konečné spotřeby energie.

Celkem se jedná o nasazení 2 opatření:

Popis projektu:

  1. Stávající technologie zpracování mléka bude nahrazena novou komplexní a energeticky úspornou technologií s možností využití odpadního tepla pro předehřev užitkové vody pro technologické potřeby provozu živočišné výroby. Bude provedena výměna stávajících nerezových nádrží o objemech 2 x 5 000 l za nový nerezový horizontální tank o objemu 12 000l. Systém bude doplněn o rekuperační výměník s akumulací odpadního tepla o objemu 2000l pro předehřev teplé užitkové vody určené pro technologické potřeby.
  2. Úsporné opatření spočívá v náhradě původních zářivkových svítidel s klasickým předřadníkem za nové s LED svítidla s ovládáním přes soumrakové spínače s možnosti nastavení luxů. Výměna osvětlení bude řešena na kravině a dojírně a mléčnici, kde je umístěna technologie zpracování mléka.

Výsledek projektu:
Snížení spotřeby energií u technologie chlazení mléka a při osvětlení prostor pro živočišnou výrobu.

Celkové výdaje: 2 089 778,- Kč bez DPH
Dotace:               969 889,- Kč bez DPH


Dotace na projekt – Smykový nakladač pro živočišnou výrobu

Níže uvedený projekt byl realizován prostřednictvím a s podporou MAS Hlučínsko

Název projektu:
Smykový nakladač pro živočišnou výrobu

Operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova
Cíl operace:
Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hlučínsko v období 2014 - 2020

Popis projektu:
Předmětem projektu bylo nakoupení smykového nakladače pro živočišnou výrobu a zhotovení nájezdu a oprava podlahy v části objektu kravína K2 (p.č. 1100/14).

Výsledek projektu:
Investice podstatným způsobem:
   -zlepší produktivitu práce,
   -sníží náklady na opravy a údržbu stroje,
   -přispěje tak k lepší konkurenceschopnosti svých komodit na trhu,
   -bude mít příznivý dopad na ovzduší ve stáji.
Stavební obnovou dojde ke zlepšení pohybu po teletníku i ke zlepšení hygienických podmínek.

Celkové výdaje: 927 000 Kč bez DPH
Dotace:             463 500 Kč


Veřejná zakázka – Rekonstrukce posklizňové linky


Veřejná zakázka – Nákup technologie pro omezení emisí amoniaku